Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Zespół Szkół Samorządowych w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
  Ogłoszenia
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Nabór do pracy
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2017
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
Pomoc
Statystyki


2346995
od 23 czerwca 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-04-28 10:22:53 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Kowal
  2017-04-25 11:27:18 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Malowanie elewacji budynków oświatowych przy ul. Piwnej 20 w Kowalu
  2017-04-21 12:56:18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2018r
  2017-04-21 09:18:42 Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania na sukcesywne dostawy betonowych kostek brukowych, krawężników i obrzeży wraz z transportem do Kowala
  2017-04-20 14:19:09 Informacja z otwarcia opfert na Budowa wiaty zadaszonej nad składowiskiem osadu na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Kowalu - postępowanie nr 2
  2017-04-14 12:18:36 Lista kandydatów spęłniających wymagania kwalifikacyjne na stanowisko pracy: głównego księgowego w Inspektoracie Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
  2017-04-11 11:06:32 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sukcesywne dostawy betonowych kostek brukowych wraz z transportem do Kowala
  2017-04-10 11:58:42 Sprawozdanie z badań wody do spożycia z wodociągu w Kowalu I kwartał 2017 r.
  2017-04-07 10:13:38 o wydaniu decyzji zmieniającej dla inwestycji celu publicznego - adaptacja i rozbudowa budynku byłego dworca autobusowego na centrum usług społecznych
  2017-04-06 12:03:54 Infromacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy betonowych kostek brukowych wraz z transportem do Kowala