Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Zespół Szkół Samorządowych w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
  Ogłoszenia
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Nabór do pracy
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2017
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
Pomoc
Statystyki


2508380
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Licytacje Wersja do druku

Ogłaszenie p przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Kowal

                                                                             

Burmistrz Miasta Kowal

                                               ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Kowal

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona przy ulicy Bł.D.Jędrzejewskiego 15 w Kowalu oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1126/25 o powierzchni 0,1026 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą WL1W/00042377/4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem parterowym, wolnostojącym, złożonym z dwóch części: starszej niepodpiwniczonej i nowszej podpiwniczonej. Budynek w złym stanie technicznym, od kilkunastu lat nieużytkowany.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 1MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

 

Cena wywoławcza 79.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2017r. o godzinie 10,00 w Urzędzie Miasta w Kowalu ul. Piwna 24

 

Dostawa gruntu zabudowanego budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U z 2016r., poz.710 z późn.zm.)

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- terminowe wpłacenie wadium do dnia 16 października 2017r. w wysokości 10% ceny        

  wywoławczej tj. kwoty 7.900,00 zł, na rachunek Urzędu Miasta Kowal – BS Kowal numer

  63955700060019800020000006 z oznaczeniem „działka”.  

  Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu,

- okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w pokoju Nr 17

   Urzędu najpóźniej do dnia 20 października do godz.9,30.

- złożenie osobiście pisemnego oświadczenia przez osoby przystępujące do przetargu, że

  zapoznały się z terenem, akceptują aktualny stan nieruchomości objętej przetargiem i nie

  wnoszą zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem      3 dni od zakończenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części z przyczyn nieznanych w dniu jego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 17 w Urzędzie Miasta Kowal lub telefonicznie (054)2842-023 oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

Eugeniusz Gołembiewski                                                                                             

BURMISTRZ MIASTA KOWAL


Informację wytworzył: Eugeniusz Gołembiewski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Struciński, Data wprowadzenia: 2017-09-18 12:43:08, Zatwierdził do publikacji: Szymon Struciński, Data publikacji 2017-09-18 12:44:30, Ostatnia zmiana: 2017-09-18 12:44:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 56