Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
Pomoc
Statystyki


3012385
od 23 czerwca 2005
Zamówienia publiczne » Przetargi » Otwarte Wersja do druku

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2020r.

UWAGA 18.09.2018 r.

Odpowiedz na zapytanie w sparwie SIWZ nr2

UWAGA 15.09.2018 r.

15/09/2018    S178    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kowal: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 178-403230

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 166-378084)

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r.”. Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Burmistrz Miasta Kowal zawiadamia, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w dniu 13.9.2018 r. dokonana została zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w dniu 30.8.2018 r. DUUE 2018/S 166-378084. Dokonane przez zamawiającego zmiany obejmują zakres przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wysokość wadium. Po publikacji Sprostowania Ogłoszenia o zamówieniu zamawiający udostępni na stronie internetowej www.kowal.bip.net.pl: 1) Załącznik nr 1a do SIWZ (Wykaz punktów poboru – Część I zamówienia) 2) Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz oferty) 3) Załącznik nr 4 i 4c do SIWZ (Wykaz dostaw).

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Kowal
ul. Piwna 24
Kowal
87-820
Polska
Tel.: +48 542841255
E-mail:
kowal@kowal.eu
Faks: +48 542842231
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kowal.bip.net.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
Baruchowo
87-821
Polska
E-mail:
baruchowo@baruchowo.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://baruchowo.pl

I.1)Nazwa i adresy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
Baruchowo
87-821
Polska
E-mail:
zgk@baruchowo.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zgkbaruchowo.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
Boniewo
87-851
Polska
E-mail:
ug_boniewo@wp.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://boniewo.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Brześć Kujawski
pl. Władysława Łokietka 1
Brześć Kujawski
87-880
Polska
E-mail:
sekretariat@brzesckujawski.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://brzesckujawski.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 12
Choceń
87-850
Polska
E-mail:
gmina.chocen@chocen.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://chocen.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Fabianki
Fabianki
87-811
Polska
E-mail:
gmina@fabianki.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://fabianki.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32
Izbica Kujawska
87-865
Polska
E-mail:
urzad@izbicakuj.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://izbicakuj.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Kowal
ul. Piwna 33
Kowal
87-820
Polska
E-mail:
urzad@gmina-kowal.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://gminakowal.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Lubanie
Lubanie 28a
Lubanie
87-732
Polska
E-mail:
lubanie@lubanie.com
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lubanie.com

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
Włocławek
87-800
Polska
E-mail:
urzad@gmina.wloclawek.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://gmina.wloclawek.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina i Miasto Lubraniec
ul. Brzeska 49
Lubraniec
87-890
Polska
E-mail:
urzad@lubraniec.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lubraniec.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
Biała
09-411
Polska
E-mail:
gmina@starabiala.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://starabiala.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek
87-800
Polska
E-mail:
poczta@um.wloclawek.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wloclawek.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
Lubień Kujawski
87-840
Polska
E-mail:
sekretariat@lubien.com.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lubienkujawski.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
Ostrowy
99-350
Polska
E-mail:
sekretariat@noweostrowy.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://noweostrowy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r.

Numer referencyjny: ZP.271.12.2018

II.1.2)Główny kod CPV

09300000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. do 1 104 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 12 840,36 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 10 173,53 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) - 2 666,83 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

2. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/09/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 166-378084

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. do 1.104 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 12 840,36 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 10 173,53 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) - 2 666,83 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

2. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. do 1 104 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 25 117,02 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 22 450,19 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) - 2 666,83 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

2. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 926 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/-10 %) 10 173,53 MWh, z tego:

Strefa I 5 549,44 MWh

Strefa II 4 074,03 MWh

Strefa III 550,06 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. z zastrzeżeniem, że tylko do PPE Gminy Nowe Ostrowy i 1 PPE w Brześciu Kujawskim dostawy rozpoczną się od 1.1.2019 r., a do pozostałych punktów dostawy rozpoczną się od 1.11.2019 r. Szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Część I zamówienia – podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasto Kowal 139,15 284,80 0,00 423,95 38

2 Gmina Baruchowo 86,06 127,05 0,00 213,11 25

3 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie 15,82 37,03 0,00 52,85 4

4 Gmina Boniewo 70,72 93,34 0,00 164,06 36

5 Gmina Brześć Kujawski 596,39 245,57 0,00 841,96 89

6 Gmina Choceń 208,56 161,48 0,00 370,04 56

7 Gmina Fabianki 275,01 341,80 0,00 616,81 47

8 Gmina Izbica Kujawska 187,72 59,12 0,00 246,84 40

9 Gmina Kowal 93,31 192,00 0,00 285,31 30

10 Gmina Lubanie 84,84 72,88 35,66 193,38 38

11 Gmina Włocławek 157,26 214,58 0,00 371,84 44

12 Gmina Lubraniec 130,24 150,40 0,00 280,64 63

13 Gmina Stara Biała 333,81 249,16 0,00 582,97 43

14 Gmina Miasto Włocławek 2 917,15 1 710,87 514,40 5 142,42 320

15 Gmina Lubień Kujawski 25,27 9,78 0,00 35,05 18

16 Gmina Nowe Ostrowy 228,13 124,17 0,00 352,30 35

Razem 5 549,44 4 074,03 550,06 10 173,53 926

Powinno być:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 926 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/-10 %) 22 450,19 MWh, z tego:

Strefa I 12 201,55 MWh

Strefa II 9 011,00 MWh

Strefa III 1 237,64 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

5. Część I zamówienia – podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasto Kowal 313,13 640,82 0,00 953,95 38

2 Gmina Baruchowo 193,65 285,88 0,00 479,53 25

3 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie 35,59 83,32 0,00 118,91 4

4 Gmina Boniewo 159,13 210,02 0,00 369,15 36

5 Gmina Brześć Kujawski 1 341,71 551,96 0,00 1 893,67 89

6 Gmina Choceń 469,35 363,34 0,00 832,69 56

7 Gmina Fabianki 618,81 769,08 0,00 1 387,89 47

8 Gmina Izbica Kujawska 422,37 133,02 0,00 555,39 40

9 Gmina Kowal 210,00 432,02 0,00 642,02 30

10 Gmina Lubanie 190,88 164,03 80,24 435,15 38

11 Gmina Włocławek 353,87 482,84 0,00 836,71 44

12 Gmina Lubraniec 293,06 338,40 0,00 631,46 63

13 Gmina Stara Biała 751,12 560,62 0,00 1 311,74 43

14 Gmina Miasto Włocławek 6 563,90 3 849,47 1 157,40 11 570,77 320

15 Gmina Lubień Kujawski 56,85 22,01 0,00 78,86 18

16 Gmina Nowe Ostrowy 228,13 124,17 0,00 352,30 35

Razem 12 201,55 9 011,00 1 237,64 22 450,19 926

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 178 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 2 666,83 MWh, z tego:

Strefa I 701,61 MWh

Strefa II 1 965,22 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Część II zamówienia – podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasto Kowal 23,42 63,97 0,00 87,39 4

2 Gmina Baruchowo 15,50 0,00 0,00 15,50 3

3 Gmina Lubraniec 16,46 29,04 0,00 45,50 7

4 Gmina Stara Biała 13,00 27,50 0,00 40,50 10

5 Gmina Miasto Włocławek 564,78 1 717,68 0,00 2 282,46 104

6 Gmina Nowe Ostrowy 68,45 127,03 0,00 195,48 50

Razem 701,61 1 965,22 0,00 2 666,83 178

Powinno być:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 178 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 2 666,83 MWh, z tego:

Strefa I 701,61 MWh

Strefa II 1 965,22 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Część II zamówienia – podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasto Kowal 23,42 63,97 0,00 87,39 4

2 Gmina Baruchowo 15,50 0,00 0,00 15,50 3

3 Gmina Lubraniec 16,46 29,04 0,00 45,50 7

4 Gmina Stara Biała 13,00 27,50 0,00 40,50 10

5 Gmina Miasto Włocławek 564,78 1 717,68 0,00 2 282,46 104

6 Gmina Nowe Ostrowy 68,45 127,03 0,00 195,48 50

Razem 701,61 1 965,22 0,00 2 666,83 178

Numer sekcji: III.1.2

Część nr: 1, 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamiast:

O udzielenie Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (trzy miliony 00/100 złotych);

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych).

O udzielenie Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych);

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (sto tysięcy 00/100 złotych).

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN (cztery miliony 00/100 złotych);

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 100 000,00 PLN (jeden milion sto tysięcy 00/100 złotych).

Powinno być:

O udzielenie Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów 00/100 złotych).

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych).

O udzielenie Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych).

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (sto tysięcy 00/100 złotych).

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000,00 PLN (sześć milionów 00/100 złotych).

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 600 000,00 PLN (jeden milion sześćset tysięcy 00/100 złotych).

Numer sekcji: III.1.3

Część nr: 1, 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

O udzielenie Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 6 000,00 MWh (sześć tysięcy);

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięćset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

O udzielenie Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 500,00 MWh (jeden tysiąc pięćset);

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 100 (sto) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 7 500,00 MWh (siedem tysięcy pięćset);

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 600 (sześćset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana

Powinno być:

O udzielenie Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 13 000,00 MWh (trzynaście tysięcy)

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięćset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana

O udzielenie Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 500,00 MWh (jeden tysiąc pięćset)

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 100 (sto) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 14 500,00 MWh (czternaście tysięcy pięćset)

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 600 (sześćset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Burmistrz Miasta Kowal zawiadamia, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w dniu 13.9.2018 r. dokonana została zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w dniu 30.8.2018 r. DUUE 2018/S 166-378084.

Dokonane przez zamawiającego zmiany obejmują zakres przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wysokość wadium.

Po publikacji Sprostowania Ogłoszenia o zamówieniu zamawiający udostępni na stronie internetowej www.kowal.bip.net.pl:

1. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2. Aktualną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmienionymi załącznikami – z dopiskiem „Zmiana”

1) Załącznik nr 1a do SIWZ (Wykaz punktów poboru – Część I zamówienia)

2) Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz oferty)

3) Załącznik nr 4 i 4c do SIWZ (Wykaz dostaw).

Zmiany obowiązują wszystkich Wykonawców.

Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 

 

UWAGA 13.09.2018 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2020r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2020r.”

  

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

 

 

Burmistrz Miasta Kowal zawiadamia, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w dniu 13 września 2018r. dokonana została zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w dniu 30.08.2018r. DUUE 2018/S 166-378084.

 

Dokonane przez zamawiającego zmiany obejmują zakres przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wysokość wadium.

 

Po publikacji Sprostowania Ogłoszenia o zamówieniu zamawiający udostępni na stronie internetowej www.kowal.bip.net.pl:

 

  1. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  2. Aktualną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmienionymi załącznikami – z dopiskiem „ZMIANA”

1)      Załącznik nr 1a do SIWZ ( Wykaz punktów poboru – Część I zamówienia)

2)      Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz oferty)

3)      Załącznik nr 4 i 4c do SIWZ (Wykaz dostaw).

 

Zmiany obowiązują wszystkich Wykonawców.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal

 

 

 

UWAGA: 10.09.2018 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

 

30/08/2018    S166    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kowal: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 166-378084

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Kowal
ul. Piwna 24
Kowal
87-820
Polska
Tel.: +48 542841255
E-mail:
kowal@kowal.eu
Faks: +48 542842231
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kowal.bip.net.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
Baruchowo
87-821
Polska
E-mail:
baruchowo@baruchowo.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://baruchowo.pl

I.1)Nazwa i adresy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
Baruchowo
Baruchowo
87-821
Polska
E-mail:
zgk@baruchowo.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zgkbaruchowo.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
Boniewo
87-851
Polska
E-mail:
ug_boniewo@wp.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://boniewo.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Brześć Kujawski
pl. Władysława Łokietka 1
Brześć Kujawski
87-880
Polska
E-mail:
sekretariat@brzesckujawski.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://brzesckujawski.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 12
Choceń
87-850
Polska
E-mail:
gmina.chocen@chocen.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://chocen.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Fabianki
Fabianki
Fabianki
87-811
Polska
E-mail:
gmina@fabianki.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://fabianki.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32
Izbica Kujawska
87-865
Polska
E-mail:
urzad@izbicakuj.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://izbicakuj.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Kowal
ul. Piwna 33
Kowal
87-820
Polska
E-mail:
urzad@gmina-kowal.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://gminakowal.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Lubanie
Lubanie 28a
Lubanie
87-732
Polska
E-mail:
lubanie@lubanie.com
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lubanie.com

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
Włocławek
87-800
Polska
E-mail:
urzad@gmina.wloclawek.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://gmina.wloclawek.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina i Miasto Lubraniec
ul. Brzeska 49
Lubraniec
87-890
Polska
E-mail:
urzad@lubraniec.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lubraniec.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
Biała
09-411
Polska
E-mail:
gmina@starabiala.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://starabiala.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek
87-800
Polska
E-mail:
poczta@um.wloclawek.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wloclawek.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
Lubień Kujawski
87-840
Polska
E-mail:
sekretariat@lubien.com.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lubienkujawski.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
Ostrowy
99-350
Polska
E-mail:
sekretariat@noweostrowy.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://noweostrowy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kowal.bip.net.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gmina Miasto Kowal Urząd Miasta Kowal
ul. Piwna 24
Kowal
87-820
Polska
Tel.: +48 542841255
E-mail:
kowal@kowal.eu
Faks: +48 542842231
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kowal.bip.net.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r.

Numer referencyjny: ZP.271.12.2018

II.1.2)Główny kod CPV

09300000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. do 1.104 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 12 840,36 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 10 173,53 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) - 2 666,83 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

2. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09300000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL619

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 926 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/-10 %) 10 173,53 MWh, z tego:

Strefa I 5 549,44 MWh

Strefa II 4 074,03 MWh

Strefa III 550,06 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. z zastrzeżeniem, że tylko do PPE Gminy Nowe Ostrowy i 1 PPE w Brześciu Kujawskim dostawy rozpoczną się od 1.1.2019 r., a do pozostałych punktów dostawy rozpoczną się od 1.11.2019 r. Szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Część I zamówienia – podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasto Kowal 139,15 284,80 0,00 423,95 38

2 Gmina Baruchowo 86,06 127,05 0,00 213,11 25

3 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie 15,82 37,03 0,00 52,85 4

4 Gmina Boniewo 70,72 93,34 0,00 164,06 36

5 Gmina Brześć Kujawski 596,39 245,57 0,00 841,96 89

6 Gmina Choceń 208,56 161,48 0,00 370,04 56

7 Gmina Fabianki 275,01 341,80 0,00 616,81 47

8 Gmina Izbica Kujawska 187,72 59,12 0,00 246,84 40

9 Gmina Kowal 93,31 192,00 0,00 285,31 30

10 Gmina Lubanie 84,84 72,88 35,66 193,38 38

11 Gmina Włocławek 157,26 214,58 0,00 371,84 44

12 Gmina Lubraniec 130,24 150,40 0,00 280,64 63

13 Gmina Stara Biała 333,81 249,16 0,00 582,97 43

14 Gmina Miasto Włocławek 2 917,15 1 710,87 514,40 5 142,42 320

15 Gmina Lubień Kujawski 25,27 9,78 0,00 35,05 18

16 Gmina Nowe Ostrowy 228,13 124,17 0,00 352,30 35

Razem 5 549,44 4 074,03 550,06 10 173,53 926

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019

Koniec: 30/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL619

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 178 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 2 666,83 MWh, z tego:

Strefa I 701,61 MWh

Strefa II 1 965,22 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Część II zamówienia – podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasto Kowal 23,42 63,97 0,00 87,39 4

2 Gmina Baruchowo 15,50 0,00 0,00 15,50 3

3 Gmina Lubraniec 16,46 29,04 0,00 45,50 7

4 Gmina Stara Biała 13,00 27,50 0,00 40,50 10

5 Gmina Miasto Włocławek 564,78 1 717,68 0,00 2 282,46 104

6 Gmina Nowe Ostrowy 68,45 127,03 0,00 195,48 50

Razem 701,61 1 965,22 0,00 2 666,83 178

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019

Koniec: 30/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.).

O udzielenie Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.).

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (trzy miliony 00/100 złotych);

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych).

O udzielenie Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych);

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (sto tysięcy 00/100 złotych).

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN (cztery miliony 00/100 złotych);

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 100 000,00 PLN (jeden milion sto tysięcy 00/100 złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 6 000,00 MWh (sześć tysięcy);

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięćset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

O udzielenie Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 500,00 MWh (jeden tysiąc pięćset);

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 100 (sto) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 7 500,00 MWh (siedem tysięcy pięćset);

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 600 (sześćset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów drogą korespondencyjną.

2. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie:

Część I zamówienia: 16 (szesnaście) umów pomiędzy wykonawcą a nw. zamawiającymi:

1) Gmina Miasto Kowal

2) Gmina Baruchowo

3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie

4) Gmina Boniewo

5) Gmina Brześć Kujawski

6) Gmina Choceń

7) Gmina Fabianki

8) Gmina Izbica Kujawska

9) Gmina Kowal

10) Gmina Lubanie

11) Gmina Włocławek

12) Gmina Lubraniec

13) Gmina Stara Biała

14) Gmina Miasto Włocławek

15) Gmina Lubień Kujawski

16) Gmina Nowe Ostrowy

Część II zamówienia: 6 (sześć) umów pomiędzy wykonawcą a nw. zamawiającymi

1) Gmina Miasto Kowal

2) Gmina Baruchowo

3) Gmina Lubraniec

4) Gmina Stara Biała

5) Gmina Miasto Włocławek

6) Gmina Nowe Ostrowy

3. W przypadku podpisywania umów przez Pełnomocnika Wykonawcy, Pełnomocnik zobowiązany będzie do złożenia każdemu z zamawiają

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/10/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 09/10/2018

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Gmina Miasto Kowal, Urząd Miasta w Kowalu, ul. Piwna 24, 87-820 Kowal, POLSKA, Pokój nr sala USC.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II.2020 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/08/2018

 

 

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal

Załączone dokumenty
  Kowal_Grupa_Zakupowa_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE (583.2kB) pobierz pokaż
  Kowal_Grupa_Zakupowa_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE (126kB) pobierz pokaż
  Kowal_GZ_SIWZ_2019_2020_Zal_3_JEDZ (200kB) pobierz pokaż
  Kowal_GZ_SIWZ_2019_2020_Zal_5_Umowa (689.9kB) pobierz pokaż
  Kowal_GZ_SIWZ_2019_2020_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa (41.5kB) pobierz pokaż
  Kowal_Grupa_Zakupowa_SIWZ_Zal_1a_WykazPPE_ZMIANA (461kB) pobierz pokaż
  Kowal_GZ_SIWZ_2019_2020_Zal_7_Pelnomocnictwo (33.5kB) pobierz pokaż
  Kowal_GZ_SIWZ_2019_2020_Zal_2_Formularz_oferty_ZMIANA (72kB) pobierz pokaż
  Kowal_GZ_SIWZ_2019_2020_Zal_8_Oswiadczenie_wykonawcy (41.5kB) pobierz pokaż
  Kowal_GZ_SIWZ_2019_2020_Zal_4_Wykaz_ZMIANA (71kB) pobierz pokaż
  ogloszenie 2018-OJS166-378084-pl (197.4kB) pobierz pokaż
  SIWZ_ZMIANA (1.1MB) pobierz pokaż
  odpowiedz na zapytanie nr 1 (735.5kB) pobierz pokaż
  zawiadomienie o zmianie ogloszenia o zamowieniu (156.7kB) pobierz pokaż
  ogloszenie o sprostowaniu 2018-OJS178-403230-pl (169.8kB) pobierz pokaż
  odpowiedz na zapytanie w sparwie siwz nr 2 (978.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Gołembiewski Eugeniusz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Struciński, Data wprowadzenia: 2018-08-30 13:11:58, Zatwierdził do publikacji: Szymon Struciński, Data publikacji 2018-08-30 13:22:56, Ostatnia zmiana: 2018-09-18 08:32:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 742