Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
Pomoc
Statystyki


2939830
od 23 czerwca 2005
Zamówienia publiczne » Przetargi » Otwarte Wersja do druku

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.11.2018r. do 31.10.2019r.

UWAGA 21.08.2018 r.

Odpowiedż na zapytanie nr 1

 

16/08/2018    S156    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kowal: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 156-357877

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Kowal
ul. Piwna 24
Kowal
87-820
Polska
Tel.: +48 542841255
E-mail:
kowal@kowal.eu
Faks: +48 542842231
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kowal.bip.net.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
Baruchowo
87-821
Polska
E-mail:
baruchowo@baruchowo.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://baruchowo.pl

I.1)Nazwa i adresy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa sp. z o.o.
Baruchowo
Baruchowo
87-821
Polska
E-mail:
zgk@baruchowo.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zgkbaruchowo.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
Boniewo
87-851
Polska
E-mail:
ug_boniewo@wp.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://boniewo.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Brześć Kujawski
pl. Władysława Łokietka 1
Brześć Kujawski
87-880
Polska
E-mail:
sekretariat@brzesckujawski.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://brzesckujawski.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 12
Choceń
87-850
Polska
E-mail:
gmina.chocen@chocen.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://chocen.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Fabianki
Fabianki
Fabianki
87-811
Polska
E-mail:
gmina@fabianki.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://fabianki.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32
Izbica Kujawska
87-865
Polska
E-mail:
urzad@izbicakuj.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://izbicakuj.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Kowal
ul. Piwna 33
Kowal
87-820
Polska
E-mail:
urzad@gmina-kowal.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://gminakowal.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Lubanie
Lubanie 28a
Lubanie
87-732
Polska
E-mail:
lubanie@lubanie.com
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lubanie.com

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
Włocławek
87-800
Polska
E-mail:
urzad@gmina.wloclawek.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://gmina.wloclawek.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina i Miasto Lubraniec
ul. Brzeska 49
Lubraniec
87-890
Polska
E-mail:
urzad@lubraniec.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lubraniec.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
Biała
09-411
Polska
E-mail:
gmina@starabiala.pl
Kod NUTS: PL923

Adresy internetowe:

Główny adres: http://starabiala.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek
87-800
Polska
E-mail:
poczta@um.wloclawek.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wloclawek.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
Lubień Kujawski
87-840
Polska
E-mail:
sekretariat@lubien.com.pl
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lubienkujawski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kowal.bip.net.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gmina Miasto Kowal Urząd Miasta w Kowalu
ul. Piwna 24
Kowal
87-820
Polska
E-mail:
kowal@kowal.eu
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kowal.bip.net.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

Numer referencyjny: ZP.271.5.2018

II.1.2)Główny kod CPV

09300000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od dnia 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r..

2. Dostawy o łącznym szacowanym wolumenie 14.750,77 MWh realizowane będą do 894 punktów poboru (PPE) z tego:

Strefa I 7 990,07 MWh

Strefa II 5 926,72 MWh

Strefa III 833,98 MWh

Szczegółowy wykaz PPE wraz ze wskazaniem zużyć w strefach, danymi dot. wystawiania faktur zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

4. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzeni...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09310000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Włocławski i Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od dnia 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

2. Dostawy o łącznym szacowanym wolumenie 14.750,77 MWh realizowane będą do 894 punktów poboru (PPE) z tego:

Strefa I 7.990,07 MWh

Strefa II 5.926,72 MWh

Strefa III 833,98 MWh

Szczegółowy wykaz PPE wraz ze wskazaniem zużyć w strefach, danymi dot. wystawiania faktur zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/11/2018

Koniec: 31/10/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

a) posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (trzy miliony 00/100 złotych).

oraz

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 900 000,00 PLN (dziewięćset tysięcy 00/100 złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 8 000,00 MWh (osiem tysięcy),

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięciuset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

4. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Warunki realizacji umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy.

6. Zamawiający przewidział możliwość zmiany ilości PPE wynikającej z włączenia do umowy nowych PPE w związku z np. przejęciem punktów od innych podmiotów, wybudowaniem nowych lub np. wyłączenia obiektu z eksploatacji, zmiany stanu prawnego obiektu.

7. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą wyłącznie na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej udostępnionych wykonawcy przez OSD za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur na podstawie zużyć szacunkowych sporządzonych przez wykonawcę.

8. Faktury wykonawca wystawiać będzie zgodnie z dyspozycją zamawiającego zawartą w umowie lub w załączniku do Umowy.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur (pojedynczych lub wspólnych) zawierających rozliczenia wykraczające poza pr...

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Art. 43 ust. 2b pkt 2

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 29/08/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 29/08/2018

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Gmina Miasto Kowal, Urząd Miasta w Kowalu, ul. Piwna 24, 87-820 Kowal, POLSKA, Pokój nr sala USC.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IX.2019 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/08/2018

 

 

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal

Załączone dokumenty
  KowalGZ_SIWZ_Zal_1_Wykaz_PPE (1.9MB) pobierz pokaż
  KowalGZ_SIWZ_Zal_1_Wykaz_PPE (445kB) pobierz pokaż
  KowalGZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_oferty (79kB) pobierz pokaż
  KowalGZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ (200kB) pobierz pokaż
  KowalGZ_SIWZ_Zal_4_ Wykaz dostaw (69kB) pobierz pokaż
  KowalGZ_SIWZ_Zal_5_Umowa_09_08_2018 (187.5kB) pobierz pokaż
  KowalGZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa (53kB) pobierz pokaż
  KowalGZ_SIWZ_Zal_7_Pełnomocnictwo (40.5kB) pobierz pokaż
  KowalGZ_SIWZ_Zal_8_Oswiadczenie_wykonawcy (52.5kB) pobierz pokaż
  SIWZ (339kB) pobierz pokaż
  ogloszenie 16_08_2018 2018-OJS156-357877-pl (159.6kB) pobierz pokaż
  odpowiedz na zapytanie nr 1 (1.1MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Eugeniusz Gołembiewski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Struciński, Data wprowadzenia: 2018-08-16 11:24:54, Zatwierdził do publikacji: Szymon Struciński, Data publikacji 2018-08-16 11:31:39, Ostatnia zmiana: 2018-08-21 18:10:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 102